Algemeen:

Startpagina


Chi Link is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.chi-link.nl
info@chi-link.nl
De Webmaster (Wanda Link) is de Functionaris Gegevensbescherming van Chi Link, zij is te bereiken via info@chi-link.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chi Link verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:Voor- en achternaamGeslachtGeboortedatumAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadresJouw reden om Tai Chi te gaan doenJe ervaring met Tai Chi en/of aanverwante activiteitenGezondheidsklachten, voor zover deze in belang zijn voor het beoefenen van Tai Chi

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chi-link.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chi Link verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:Jou te kunnen ondersteunen in het opbouwen van jouw gezondheid en om blessureste voorkomenHet afhandelen van jouw betalingVerzenden van informatie over Tai Chi en Golden Flower Tai Chi ScholenJe te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit tekunnen voerenJe te informeren over wijzigingen van onze diensten en productenOm goederen en diensten bij je af te leverenChi Link verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Chi Link neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chi Link) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chi Link bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 7 jaar, zoals het wettelijk door de belastingdienst is verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Chi Link deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chi Link blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Chi Link jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Deze derden zijn:Golden Flower Instructeur of assistent-instructeur welke lesgeeft binnen Chi LinkOrganisatoren van lessen, evenementen, workshops en trainingen van de GoldenFlower Tai Chi ScholenEen boekhoudkantoor voor de financiële administratie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chi Link gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chi Link en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chi-link.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Chi Link wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chi Link neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Chi Link via info@chi-link.nl.

Wijzigingen
Chi Link kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Chi Link (www.chi-link.nl). Deze versie is opgesteld in Juni 2018.